Хэрхэн өргөдөл гаргах вэ?

Суралцах чиглэлүүд

Монгол, Австрали Улсын Засгийн газрууд 2021 онд дараах салбар, чиглэл, мэргэжлээр суралцах хүмүүст тэтгэлэг олгохоор харилцан тохиролцсон. Үүнд:
 • Актуар судлал
 • Хөрөнгийн удирдлага
 • Аудит
 • Бизнесийн мэдээлэл зүй
 • Санхүү/Санхүүгийн удирдлага
 • Шүүх нягтлан бодох бүртгэл
 • Олон улсын бизнес/худалдаа
 • Олон улсын эрх зүй
 • Олон улсын худалдаа
 • Хөдөлмөрийн зах зээлийн эдийн засаг
 • Улс төрийн эдийн засаг
 • Боловсролын манлайлал
 • Боловсролын удирдлага
 • Боловсролын сэтгэл судлал
 • Дээд боловсрол (суралцах тодорхой чиглэлийг өргөдөл гаргагч тодорхойлох)
 • Иргэний нисэх
 • Барилгын инженер
 • Барилгын удирдлага
 • Цахилгааны инженер
 • Электроникийн инженер
 • Байгаль орчны инженер
 • Эрчим хүч/эрдэс баялгийн инженер
 • Дэд бүтцийн хөгжил
 • Ложистикийн удирдлага
 • Материал судлал
 • Материалын инженер
 • Автын инженер
 • Уул уурхайн инженер
 • Хөдөлмөрийн эрүүл ахуй, аюулгүй байдал
 • Тээврийн инженер
 • Тээврийн удирдлага
 • Технологийн инженер
 • Хот/Бүс нутгийн төлөвлөлт
 • Хөдөө аж ахуй
 • Хөдөө аж ахуйн бизнес
 • Биотехнологи
 • Эко аялал жуулчлал
 • Байгаль орчны боловсрол
 • Байгаль орчны эрх зүй
 • Байгаль орчны удирдлага
 • Ойн удирдлага
 • Геологи
 • Газар зүйн мэдээллийн шинжлэх ухаан /технологи
 • Геофизик
 • Гидрогеологи
 • Гидрологи
 • Байгалын нөөцийн удирдлага
 • Сэргээгдэх эрчим хүч
 • Тогтвортой байдал
 • Орон нутгийн хөгжил
 • Мал эмнэлгийн шинжлэх ухаан
 • Эрүүл мэндийн удирдлага
 • Сэтгэл судлал
 • Нийгмийн эрүүл мэнд
 • Мэдээлэлийн удирдлага
 • Мэдээллийн технологийн удирдлага
 • Оюуны өмчийн эрх зүй
 • Нанотехнологи
 • Хөгжлийн бэрхшээл судлал
 • Жендер судлал
 • Хүний эрх судлал
 • Олон улсын хөгжил судлал
 • Мэдээлэл, харилцаа холбоо
 • Нийгмийн ажил, нийгмийн хамгаалал судлал
 • Disability studies
 • Gender studies
 • Human rights
 • International development
 • Media and Communications
 • Social work and welfare studies

Сонгон шалгаруулах үйл явц

Австралийн тэтгэлгээр суралцах хүмүүсийг хэрхэн сонгон шалгаруулдаг вэ?

Өргөдөл гаргагчдыг үнэлэхдээ тэдний мэргэжлийн болон хувь хүний чанарууд, академик түвшний чадамж, нэн ялангуяа Монгол Улсад тулгарч буй хөгжлийн сорилтуудыг шийдвэрлэхэд оруулах үр нөлөөг харгалзана.

Болзол хангасан эсэхийг баталгаажуулах

Өргөдөл хүлээн авах хугацаа дууссаны дараа өргөдөл тус бүр тэтгэлгийн болзол хангасан эсэхийг шалгаж, бичиг баримтын бүрдүүлэлт, тэдгээрийн хүчинтэй эсэхийг нягтална.

Техникийн үнэлгээ

Болзол шалгуур хангасан өргөдлүүдийг Австралид бие даасан, хараат бус мэргэжилтнүүд үнэлж, эрэмбэлнэ.

Хураангуй нэрсийн жагсаалт гаргах  

Монгол, Австралийн Засгийн газруудын тэргүүлэх чиглэлд нийцсэн курсэд сурахдаа Монгол Улсын хөгжилд тодорхой, бодитой хувь нэмэр оруулахаа хамгийн шилдгээр харуулж, болзол хангасан өргөдөл гаргагчдыг хураангуй нэрсийн жагсаалтад оруулна.

Ярилцлага

Хураангуй жагсаалтад багтсан өргөдөл гаргагчдыг ярилцлагад урина. Сонгон шалгаруулалтын болзол хангаж, Монгол Улсын хөгжилд хувь нэмэр оруулах шилдэг санаа гаргасан өргөдөл гаргагчидтай комисс ярилцлага хийнэ.

Австралийн тэтгэлгийг санал болгох

Тэтгэлэгт нэр дэвшигчид сонгосон их сургуулиасаа Хөтөлбөрийн газраар дамжуулан хуваарь авч, Австралийн оюутны визний шаардлагыг хангасан нөхцөлд Австралийн тэтгэлэг хүртэх эрхтэй.