Монгол-Австралийн Нийгэмлэг (Моззис)

Төгсөгчдийн сүлжээ нь Австрали, Монгол Улсын хооронд хүчтэй харилцаа холбоо тогтоож, бат бэх харилцаа холбоог бий болгоход чухал хувь нэмэр оруулсан.

Моззис Төгсөгчдийн нийгэмлэг нь Австралийн ГХХЯ болон Монгол Улсын Засгийн Газраас хүлээн зөвшөөрөгдсөн амжилттай үйл ажиллагаа явуулж буй төгсөгчдийн нийгэмлэг юм. Монгол дахь Австралийн тэтгэлэгт хөтөлбөр нь мэргэжлийн хөгжлийн хөтөлбөр боловсруулах, хүргэх чиглэлээр Моззистой хамтран ажиллах үүрэгтэй.

Үйл ажиллагаа

Моззистой зөвшилцөн жил бүрийн үйл ажиллагааг төлөвлөж, боловсруулдаг. Мэргэжлийн хөгжил болон мэргэжлийн сүлжээг дэмжих зорилгоор хувь хүн, эсвэл төгсөгчдийн санал болгож хүлээн зөвшөөрөгдсөн үйл ажиллагааг Монгол дахь Австралийн тэтгэлэгт хөтөлбөр санхүүжүүлдэг.